Nadzorni odbor

Skupština opštine Bačka Topola je u Nadzorni odbor Javnog preduzeća, na period od 4 godine, počev od 07.10.2016.

godine imenovala:

– iz reda osnivača:

  1.  Livia Mentuš, dipl.ekonomista, Bačka Topola, ul.Partizanska br.2 – za predsednika
  2. Predrag Lalović, dipl.nutricionista, Mićunovo, ul.Pavla Mićunovića br.29 – za člana

– iz reda zaposlenih:

  1. Robert Pašti, dipl.inž.građevinarstva, Bačka Topola, ul.Čaki Lajoša br.20 – za člana